Konkursai ir laisvos darbo vietos

Bendroji informacija 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Paryžiaus Komunos g. 12, LT-91152 Klaipėda, skelbia konkursą dailės mokytojo (neformaliojo vaikų švietimo dailės mokytojas) eiti (0,70 etato, 18 val. tiesioginio kontakto).  

Pareigybės lygis – A(A2).                                                        

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, darbo stažą. Preliminarus bruto mėnesinis darbo užmokestis: 942,65 EUR. Sudaroma Darbo sutartis neterminuota. 

 

Specialūs reikalavimai pretendentams  

Neformaliojo vaikų švietimo dailės mokytojo pareigas gali pretenduoti pedagogas, kuris turi aukštąjį išsilavinimą ir baigęs dailės studijų krypties programą (piešimas-grafika, skulptūra).   

Būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą) mokytojams. 

 

Darbo pobūdis 

Dailės (piešimas-grafika, skulptūra) mokytojas - moko 1-12 klasių mokinius, vadovauja grupei, ruošia mokinį pagrindinio dailės ugdymo programos baigiamojo egzamino diplominio darbo gynimui, tvarko mokytojo dokumentus.  

Darbo pobūdis nurodytas pareigybės aprašyme  (pridedama). 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus 

-prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma); 

-gyvenimo aprašymą;  

-asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

-aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;  

-pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;  

-darbo stažą patvirtinančius dokumentus. 

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Pretendentai dokumentus pristato elektroniniu paštu dailesmokykla@brakas.lt 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.  

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 28 d.