{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Veiklos sritys | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Veiklos sritys

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos (toliau - Mokykla) Ugdymo proceso organizavimas vykdomas vadovaujantis Mokyklos ugdymo planu. Veiklos organizavimas – Klaipėdos miesto savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185.

Tvarkos aprašas nurodo:

 • Asmenų priėmimą į mokyklą.
 • Klasių (grupių) komplektavimą ir iškomplektavimą.
 • Ugdymo organizavimą.
 • Neformaliojo švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu.
 • Atlyginimą už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą.

Rekomenduojamos 6 programos mokiniams:

 • Ankstyvasis dailės ugdymas.
 • Pradinis dailės ugdymas.
 • Paruošiamasis dailės ugdymas.
 • Pagrindinis dailės ugdymas.
 • Profesinės linkmės dailės ugdymas.
 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Dailės ugdymo dalykai įvairiose programose: piešimas, grafika, grafinė raiška, tapyba, kompozicija, spalvinė raiška, skulptÅ«ra, erdvinė raiška, dailėtyra, dailės pažinimas.

Ugdymo proceso organizavimo trukmė:

 • Ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.; ugdymo procesas Mokykloje skirstomas į du pusmečius: I pusmetis – rugsėjo 1 d.– gruodžio 31 d.; II pusmetis – sausio 1 d.– gegužės 31 d.

Mokinių atostogų datos (išskyrus vasaros atostogas) nustatomos pagal Bendruosiuose ugdymo planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, nustatytas mokinių atostogų datas.

Vasaros atostogos prasideda birželio 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. 

Vasaros socializacija (pleneras, projektai, stovyklos) organizuojami birželio 1-15 d. Projektinė veikla mokykloje organizuojama ugdymo plane nurodytais terminais.

Mokymo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min. Pertraukos trukmė  – 15 min.

 Pamokų laikas:

I    13.30 val. – 14.15 val.;
II   14.30 val. – 15.15 val.;
III  15.30 val. – 16.15 val.;
IV  16.30 val. – 17.15 val.;
V   17.30 val. – 18.15 val.;
VI  18.30 val. – 19.15 val.;
VII 19.30 val. – 20.15 val.