{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymas (toliau – Ä®statymas)  Ä¯tvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Ä®statymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje (toliau-Mokykla) gali pateikti esami ir buvę Mokyklos darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.)  susiję su Mokykla.

Pažeidimas – Ä®staigoje galbÅ«t rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Ä®staiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešÄ…jį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, PranešÄ—jų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

——————————————————————————————

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje už pažeidimų prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo – mokytoja Jurgita Jokubauskė, el. paštas: pranesk@brakas.lt

INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS GALITE PATEIKTI:

Mokyklai:

 • per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresu pranesk@brakas.lt
          – rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą
          – arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu bÅ«du ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis PranešÄ—jų apsaugos įstatymu;
 
 • tiesiogiai Mokyklos Kompetentingam subjektui mokytojai  Jurgitai Jokubauskei, atvykus nurodytu adresu (Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda) kreipiantis į šÄ¯ asmenį tiesiogiai;
 • siunčiant pranešimą paštu: Paryžiaus Komunos g. 12, LT-91152 Klaipėda . SVARBU. Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po Mokyklos pavadinimu, turi bÅ«ti nurodoma žyma Kompetentingam subjektui asmeniškai".

Prokuratūrai tiesiogiai.

——————————————————————————————

Informacija apie gautus nusikalstamos veikos pranešimus Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje: 

2023 m.
Negautas nė vienas pranešimas, kuris bÅ«tų susijęs su nusikalsma veikla.

 

——————————————————————————————

 • Atlyginimo pranešÄ—jams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešÄ—jams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

——————————————————————————————

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymas (toliau – Ä®statymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Ä®statymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešÄ—jų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukÅ«rimą:

 

——————————————————————————————

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešÅ³jų lėšÅ³ ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu bÅ«du įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

 Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.