{¦¦W¬i÷œ¢{^ž Mokyklos veikla | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

Mokyklos veikla

Vizija

Užtikrinti kokybišką ugdymo procesą modernioje švietimo įstaigoje.

Misija

Ä®gyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

Strateginis 2019-2020 metų tikslas

Sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės.

Metinės veiklos tikslai

Užtikrinti ugdymo programų įvairovę.
Vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui.
Gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką.     

Metinės veiklos uždaviniai

Organizuoti įstaigos funkcionavimą.
Neformaliojo švietimo mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų tobulinimą.
Tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, dalyvauti parodose, konkursuose, projektinėje veikloje.
Užtikrinti bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tobulinant švietimo ir informacinę veiklą.
Bendradarbiauti su tėvais ir socialiniais partneriais, teikti įvairiapusę pagalbą ugdytiniams.
Atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes.
Vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą.
Modernizuoti įstaigos materialinę bazę.

Prioritetai

Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios mokinių kÅ«rybiškumą Mokykloje, kÅ«rimas.
įrodymu grįstas mokymas.
Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.