Visos naujienos________________________________________________________________

NUOTOLINIO MOKYMO METU MOKESTIS UŽ MOKSLĄ NERENKAMAS.

Gerbiami tėveliai,

Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.


KVITAS (PDF) 

________________________________________________________________

SVARBI INFORMACIJA!

2020 m. lapkričio 3 d. - 2021 m. sausio 31 d. nuotolinis mokymas pagal galiojantį tvarkaraštį. 
PRISIJUNGIMO INSTRUKCIJA PRIE MICROSOFT TEAMS

________________________________________________________________

PAMOKŲ LAIKAS:
I     14.45 val.-15.20 val.
II    15.30 val.-16.05 val. (buvęs laikas 14.30 val.-15.15 val.)
III   16.15 val.-16.50 val.
IV   17.00 val.-17.35 val.
V    17.45 val.-18.20 val.
VI   18.30 val.-19.05 val.
VII  19.15 val.-19.50 val.

Pamokos trukmė – 35 min., pertraukos trukmė – 10 min.

ATNAUJINTAS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

________________________________________________________________

Priemonės ankstyvajam, pradiniam, paruošiamajam dailės ugdymui

Priemonės pagrindiniam dailės ugdymui
________________________________________________________________

Informacija tėveliams 

1. 2020-2021 m. m. ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.; pamokų laikas nurodomas tvarkaraštyje.
2. Mokesčio už mokslą tvarką nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Mokama už I pusmetį iki gruodžio 1 d.; už II pusmetį – iki gegužės 1 d.
3. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas, jeigu iki rugsėjo 25 d. (daugiau informacijos):
3.1. asmuo pateikė Mokyklai pažymą: iš bendrojo ugdymo mokyklos – kad mokinys gauna nemokamą maitinimą,  parašius prašymą ir pateikus pažymą.
3.2. vaikas auga globos namuose, Šeimos gerovės centro padaliniuose (dienos centre, laikinos globos centre ir pan.) jam teikiama pagalba ir apie tai pateikė patvirtinantį dokumentą;
3.3. vaikas auga daugiavaikėje šeimoje ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus;
3.4. vaikas, kuris atitinka gabaus mokinio kriterijus,  atleidžiamas nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo, pritarus Mokyklos tarybai. Atleidžiamų nuo mokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą gabių mokinių skaičius negali būti didesnis nei 10 % nuo bendro mokinių skaičiaus įstaigoje.
3.5. vaikas dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo veikloje nuotoliniu mokymosi būdu, kai užsiėmimai dėl objektyvių priežasčių negali būti vykdomi Mokyklos patalpose.
4. gydymo įstaigos vaiko sveikatos pažyma (arba jos kopija) reikalinga pagal Mokymo sutartyje numatytą prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.
5. dėl įvairių priežasčių norintieji nutraukti Mokymo sutartį, turi tai padaryti raštu. Tik nutraukus Mokymo sutartį, nebeskaičiuojamas užmokestis už mokslą.
6. Informuoti savo grupės vadovą apie lankomumą: tėvai turi skambinti susirgus; pateikti gydytojo pažymą (kopiją), jei serga daugiau nei 3 d.
7. Prašome tėvelius palaikyti ryšį su mokykla, domėtis vaiko rezultatais, informuoti grupės vadovą apie nelankymo priežastis, lankytis mokinių parodose, renginiuose, peržiūrose.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185 (2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-324 redakcija, 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo T2-281 redakcija) ir kitais dokumentais.

Prašome sekti mokyklos informaciją www. brakas.ltMokyklos Facebook paskyroje.
raštinė tel. (8-46) 38 34 89, el. paštas dailesmokykla@brakas.lt, direktoriaus pavaduotojas ugdymui  tel.  (8-46) 38 34 56, el. paštas brakas@brakas.lt, ugdymo skyriaus vedėjas tel. (8-46) 41 10 08. el. paštas r.budvytyte@brakas.lt

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai,

Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.

________________________________________________________________

„Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms“


 

 

ATMINTINĖ ŠVIETIMO BENDRUOMENEI DĖL KORONAVIRUSO

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Mokinių darbų parodos

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2020-2021 m. m. II pusmečiui

Šiuo metu mokinius priimame į ankstyvojo ir profesinės linkmės dailės ugdymo programas. Kitose programose vietų nėra.

Priėmimo tvarka:

1. Užpildyti atitinkamos dailės ugdymo programos formą
2. Užpildyti mokymo sutartį ir skenuotą atsiųsti į dailesmokykla@brakas.lt

Ankstyvasis dailės ugdymas (6-7 m.)
Profesinės linkmės dailės ugdymas (pabaigę pagrindinę dailės ugdymo programą)

Mokymo sutartis (ankstyvasis dailės ugdymas)
Mokymo sutartis (profesinės linkmės dailės ugdymas)

NUOTOLINIO MOKYMO METU MOKESTIS UŽ MOKSLĄ NERENKAMAS.
____________________________________________________________

SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS UGDYMAS (ŠIUO METU NEPRIIMAME)
Mokymo sutartis (suaugusiųjų dailės ugdymas)
Priėmimo į mokyklą prašymas (suaugusiųjų švietimo dailės ugdymas)
Asmens sutikimas dėl duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo, saugojimo, naudojimo, teikimo
____________________________________________________________

Gerbiami tėveliai,


Užmokestis už mokslą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje mokamas 
AB „Šiaulių bankas“ LT307180500003142423 sąskaitą

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) PRIVALOMA nurodyti:
1. mokinio kodą,
2. mokinio vardą, pavardę.


KVITAS (PDF)